Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

in this section

  • Konnen ki kantite angrè poun mete nan tè diri yo kapab ogmante pwodiksyon diri an Ayiti

Konnen ki kantite angrè poun mete nan tè diri yo kapab ogmante pwodiksyon diri an Ayiti

rekòlt diri

 

Junio Dort1, Exatul Exalien2

 

1Département des sciences des aliments et de la nutrition, Université Laval, Québec Qc G1V 0A6, Canada.

 

2Département de l’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval, Québec Qc G1V 0A6, Canada.


Corresponding author: Junio Dort

 

E-mail: junio.dort.1@ulaval.ca

 

 

 

Diri rete sereyal ke yo plis manje nan lemonn. An Ayiti, li reprezante plis pase 50% nan regim alimantè popilasyon an epi li pote plis pase 75% nan kantite enèji ke moun yo bezwen pou yo viv (FAO, 2002). Malgre sa, pi fò kantite diri yo manje an Ayiti soti nan lòt pey. Rezon ki fè sa se paske diri pa bay anpil randman nan jaden eksplwatan yo  epi tou popilasyon an ap ogmante pi plis chak jou. Daprè yon etid ki fèt an 1996 (Bonheur, 1996), pwodiksyon diri pou tout peyi a pa te menm sifizan pou satisfè mwatye nan demand nasyonal la soti nan ane 1985 rive nan lane 1995. Gen lòt etid ki rapòte ke rizyè nan vale Atibonit bay yon randman trè fèb, ki pa depase 3 tòn pa ekta (MTAC ak al. 1984). Fèb pwodiktivite sa a sou eksplwatasyon agrikòl yo menase plis chak jou sekirite alimantè payzan yo. Kòz fèb pwodiktivite se sitou move pratik kiltiral ke yo aplike nan rizyè yo. Pa egzamp, moun kap plante diri yo pa toujou teni kont de kantite ak de kalite angrè yo ap itilize, ni menm nan ki peryòd ki pi bon pou yo aplike angrè. Men, nou konnen genyen yon lyen trè sere ant nivo aplikasyon angrè ak pwodiktivite agrikòl la.

 

Plizyè etid eksperimantal ki reyalize nan vale Atibonit montre ke li posib pou ogmante pwodiksyon diri a 3 fwa plis sou eksplwatasyon agrikòl yo, tout sa kapab rive fèt pa lè nou konnen ki kantite ak kalite angrè e ki period pou nou fè sa (Exilien, 2007; Lapomarel, 2008; Jean Louis, 2009). Yo rive jwenn anpil bon rezilta nan vale Atibonit avèk 3 varyete diri (TCS10, Bogapote ak Malayika) lòske yo teste yo ak plizyè dòz angrè tankou 100 kilogram pa ekta azòt (N2), 30 kilogram pa ekta P2O5  epi 0 kilogram pa ekta potasiyòm (K) (Exatul, 2007). Randman mwayen ke yo te jwenn pou chak varyete sa yo TCS10, Bogapote et Malayika yonn apre lòt se te 5.171 tòn pa ekta, 9.026 tòn pa ekta ak 4.326 tòn pa ekta. Sa ki pi enteransan, sèke dòz angrè ke yo te aplike pandan eksperyans sa yo te pi fèb ke dòz angrè agrikiltè yo abitye itilize yo. Se poutèt sa, moun ki te fè etid sa yo rekòmande pou yo pa itilize dòz angrè ki depase  75 kilogram pa ekta azòt paske rezilta yo jwenn yo montre ke menm si yo depase limit sa a, yo pap jwenn plis randman pou sa.

 

   

 

Si yo vle entansifikasyon pwodiksyon diri, yo dwe pran an konsiderasyon anpil faktè tankou: i) randman potansyèl yon varyete diri genyen  ak konpòtman li genyen lè li soumèt a plizyè dòz angrè, ii) lit entansiv kont maladi, ensèk, parazit ak move zèb, iii) bon pratik kiltiral tankou drenaj, irigasyon epi tou itilizasyon rasyonèl angrè. Men, tankou nou konnen, li pa fasil pouw detemine enpotans chak faktè sa yo sou randman diri a.

 

F.A.O. 2002. Bulletin de statistiques. Rome, Italie. Vol 2, p 22 – 23.

 

Bonheur J. L. ; 1996. La production de riz dans la Vallée de l’Artibonite Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire. Artibonite, Haïti. 25 p.

 

MTAC et al. 1984. Cours national sur les techniques de production du riz. Pont-sondé, Haïti 689 p.

 

Exatul E. Réponse des variétés de riz (Oryza sativa L.) TCS10, Malaïka et Bogapoté à la fertilisation azotée et potassique testées dans la Vallée de l’Artibonite : Cas de Bocozelle 5eme section de Saint-Marc. Mémoire FAMV/UEH/Haiti, 2007.

 

Exilien R. Réponse des variétés de riz (Oryza sativa L.) TCS10, Malaïka et Bogapoté à la fertilisation azotée et potassique testées dans la Vallée de l’Artibonite : Cas de la commune de l’Estère. Mémoire FAMV/UEH/Haiti, 2007.

 

Jean Louis M. Réponse des variétés de riz (Oryza sativa L.) TCS10, Malaïka et Bogapoté à la fertilisation azotée et potassique testées dans la Vallée de l’Artibonite. Mémoire FAMV/UEH/Haiti, 2009.

 

Lapomarel J. Réponse des variétés de riz (Oryza sativa L.) TCS10, Malaïka et Bogapoté à la fertilisation azotée et potassique testées dans la Vallée de l’Artibonite: Cas de Dutreuil. Mémoire FAMV/UEH/Haiti, 2008.

 

 

 

0
No votes yet
Your rating: None
© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation