Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

Zouti ak Tèm

Jwenn yon Doktè

Jwenn yon bon doktè pou tout bezwen sante ou.

Vizit kay doktè | Ki Doktè/Espesyalis mwen bezwen

Maladi ak Enfeksyon

Aprann fè dyagnostik, trete maladie, konn sa pou ou fè nan ka ijans.

Maladi Kouran | Eske se yon ijans ? | Medikaman ak Preskripsyon | Sa pou ou fè lè yo moun blese

Sante Gwosès, Planin Fanmi ak Edikasyon Timoun

Seksyon gwosès ak paran nan EnfoFasil ap aprann ou planifikasyon familyal, pou konnen si w ansent, etap gwosès, enpòtans swen avan pitit la fèt regilyèman, Ak kisa pou atann ou pandan travay yo ak akouchman, ak konsèy pou gen yon tibebe ki an sante

Pran Swen Ti Bebe ou| Planin ak Kontrasepsyon | Konnen si ou ansent | Swen avan nesans

Viv an sante

Sèv aki tout zouti itil sa yo, jwenn dwa pou manje byen, pèdi pwa, ak ki jan pou santi ou byen!
Egzèsis | Yon Bon Alimentasyon | Pèdi Pwa 

Sante Dantè

Aprann pran swen dan ou, prensip bwosaj dan ak swen de baz pou dan ou ak fason pou kenbe je ou ak zòrèy ou an sante!

Prensip Bwosaj | Dan timoun | Kenbe Je ou an Sante | Pran Swen Tande ou

Estrès, Metriz Kòlè ak Sante Mantal

Estrès ka afekte nenpòt moun ki, elèv, paran, pwofesyonèl, aprann jere estrès ou enpòtan pou ka byen viv.

Estrès |Sante Mantal |Vyolans | Metriz Kòlè

 

© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation
View More