Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

in this section

Glokòm

Kisa yo rele glokòm?
Lè w gen glokòm, nè optik ki di sèvo w sa w ap gade a donmaje. Sa kapab rive nenpòt ki laj, men li pi komen kay vye granmoun. Si w pa trete l, ou kapab vin avèg. Gwoup sila yo gen plis ris fè glokòm:

  • Moun ki gen plis pase 60 an.
  • Moun ki gen manm fanmi ki fè glokòm.
  • Moun k ap pran medikaman estewoyid pou opresyon oubyen moun k ap pran
  • kòtizòn pou lòt pwoblèm medikal.
  • Moun ki gen donmaj nan je.
Kisa kèk nan sentòm yo ye?
  • Vizyon ki twoub oubyen nwa sou kote.
  • Pa kapab wè nan kwen je w lè w ap gade toudwat.
  • Doulè nan je.
  • Gwo maltèt ak malvant.
  • Preskripsyon linèt oubyen vè kontak ou chanje souvan.
Kijan w evite l?
Fè egzamen je chak dezan. Deteksyon bonè ta kapab sove vizyon w. Pale avèk  doktè w si w gen nenpòt nan sentòm sa yo oubyen si w panse vizyon w chanje. Mande referans pou al kote yon doktè ki espesyalize nan pwoblèm je.
 
Kijan w trete l?
Lè yo fin dyagnostike ou gen glokòm, w ap resevwa medikaman pou anpeche l vin pi mal. Ou dwe chanje alimantasyon w tou.
5
Average: 5 (1 vote)
Your rating: None
© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation