Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

in this section

Dekouvri Mikwofinans

Antrerenè

 

Mikwofinans la se yon sistèm sèvis finansye pou kliyan pòv ak ti-revni . Tèm sa souvan itilize pou pale de prè ak lòt sevis  plis nan men founisè ki idantifye tèt yo kòm "enstitisyon mikrofinans". Enstitisyon yo gen tandans sèvi ak metòd nouvo ki devlope sou 30 dènye ane yo pou yo bay moun ki pa gen salè prè , pran yon ti garanti ou pa. Metòd sa yo gen ladan gwoup prè ak responsablite, prè ak  kondisyon ekonomi, prè ak grandi , ak yon garanti  pou yon moun prete lajan nan lavni si li finn peye ak si li te peye a lè

 Plis An jeneral, mikrofinans refere a yon mouvman ki prevwa yon mond kote moun ki gen ti-revni kikay gen aksè nan yon seri de sèvis kalite siperyè ak abòdab sèvis finansye , bati byen,estabilize konsomasyon , ak pwoteje tèt ou kont risk. Pami sèvis sa yo gen ladan kont-depay, kredi, asirans, anvwa, ak pèman.

 

 

Fonkoze

Fonkoze, se ti non jwèt Fondasyon Kole Zepòl. Se yon Bank Altènativ ki la pou kore òganizasyon moun pòv yo ann Ayiti. Se pi gwo enstitisyon mikwofinans ki ekziste nan peyi a, e ki ofri tout moun (Ayisyen kou Etranje) plizyè sèvis finansye, espesyalman moun k ap viv andeyò yo.

Fonkoze fonde ann Ayiti 18 Avril 1994. Kounye a, Fonkoze gen plis pase 60,000 230,000 moun ki depoze kòb ladan l. Fonkoze deja bay plis pase 28,000 60,000 moun kredi. 96% ladan yo se fi. Fonkoze gen 250 plis pase 850 anplwaye k ap travay nan 23 46 biwo ki gaye nan tout 9 10 depatman peyi a. Gen 22 44 nan Biwo sa yo ki an pwovens. Men kalte sèvis Fonkoze ofri yo

 •  Kredi pou ti machann yo ak ti antrepriz ki an pwovens yo;
 •  Epay (Sere Kòb) pou ede moun pòv yo gen yon bwat sekrè labank;
 •  Sèvis chanje lajan ki pèmèt kliyan yo chanje dola ameriken an goud ak yon pi bon to;
 • Sèvis transfè lajan ki pèmèt Ayisyen k ap viv aletranje yo voye lajan ann Ayiti ak yon frè ki ba anpil; epi
 •  Fòmasyon nan alfabetizasyon, jesyon biznis, santé
 1.         Mande fanmi w ann Ayiti, si yo deja gen yon kont nan Fonkoze. Si wi, mande yo ba w nimewo kont la. Si non, ou mèt ouvri yon kont pou yo lè ou rele nou. Ou kab louvri kont la ak 100 goud oubyen ak 20 dola Ameriken.
 2.         Rele nou gratis nan nimewo 1-800-293-0308 oubyen voye yon imel pou nou nan FundNotice@fonkoze.org. Di nou konbyen kòb ou vle voye ann Ayiti epi n ap esplike w tout bagay ou bezwen konnen.
 3.         Lè fini, voye yon chèk, yon "money order" oubyen yon "wire transfer" bay bank nou an nan New Jersey epi touswit lè kòb la rive New Jersey, fanmi w ann Ayiti ap resevwa kòb la nan biwo Fonkoze ki pi pre l la.
 • Resevwa lajan kòm don ak envestisman pou Fonkoze ann Ayiti,
 •  Fè plis moun konnen sa Fonkoze ann Ayiti ap fè ak sa li bezwen, epi
 • Chèche asistans teknik pou sipòte travay devlopman ekonomik Fonkoze ap fè ann Ayiti.mik Fonkoze ap fè ann Ayiti.
 

 

0
No votes yet
Your rating: None
© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation